Deleted

This name once existed but has been removed

Anthraconauta krokhalevskiensis Fedotov, 1938

COL Identifier
B6HLD
History
First issued in release COL23.3. Last used in release COL23.9
Published in
Fedotov, D. M. (1938). Peletsipody iz uglenosnykh otlozheniy preimushchestvenno promyshlennykh rayonov Kuznetskogo basseyna [Bivalves from coal-bearing deposits of predominantly industrial areas of the Kuznetsk Basin]. Izvestiya Akademii Nauk SSSR. Seriya Biologiya, 1938(1): xxx–xxx. https://www.molluscabase.org/aphia.php?p=sourcedetails&id=447216
Checklist status
Accepted Species
Classification
Genus: Anthraconauta >
Family: Naiaditidae >
Superfamily: Prokopievskioidea >
Order: Myalinida >
Infraclass: Pteriomorphia >
Subclass: Autobranchia >
Class: Bivalvia >
Phylum: Mollusca >
Kingdom: Animalia >
Unranked: Biota >
Source dataset