Literature references

1 literature reference for Bryobia (Bryobia) praetiosa Koch, 1836:

Author: Livshits, I.Z. and Mitrofanov, V.I.
Year: 1971
Title: The mites of the genus Bryobia C.L. Koch, 1836 (Acariformes, Bryobiidae)
Source: Trudy Gosudarstvennogo Nikitskogo Botanicheskogo Sada, 51: 1-112