1 literature reference for Ribes kolymense (Trautv.) Komarov:

Author: Komarov
Year: 1926
Title:
Source: In: Vved. Fl. Ukut. 1: 142