Records found: 250
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Vipera (montivipera) xanthina NILSON 1999 Species synonym for Vipera xanthina GRAY 1849 Animalia
Vipera (naia) haje ST 1827 Species synonym for Naja nubiae WÜSTER & BROADLEY 2003 Animalia
Vipera (pelias) barani VENCHI 2006 Species synonym for Vipera barani BÖHME & JOGER 1983 Animalia
Vipera (pelias) berus VENCHI 2006 Species synonym for Vipera berus Linnaeus 1758 Animalia
Vipera (pelias) darevskii NILSON 1999 Species synonym for Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV 1986 Animalia
Vipera (pelias) dinniki NILSON 1999 Species synonym for Vipera dinniki NIKOLSKY 1913 Animalia
Vipera (pelias) eriwanensis NILSON 1999 Species synonym for Vipera eriwanensis REUSS 1933 Animalia
Vipera (pelias) kaznakovi NILSON 1999 Species synonym for Vipera kaznakovi NIKOLSKY 1909 Animalia
Vipera (pelias) lotievi NILSON 1999 Species synonym for Vipera lotievi NILSON, TUNIYEV, ORLOV, HOGGREN, ANDREN 1995 Animalia
Vipera (pelias) nikolskii VENCHI 2006 Species synonym for Vipera nikolskii VEDMEDERYA, GRUBANT & RUDAJEWA 1986 Animalia
Vipera (pelias) renardi NILSON 1999 Species synonym for Vipera renardi CHRISTOPH 1861 Animalia
Vipera (pelias) seoanei VENCHI 2006 Species synonym for Vipera seoanei LATASTE 1879 Animalia
Vipera (pelias) ursinii VENCHI 2006 Species synonym for Vipera ursinii BONAPARTE 1835 Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1983 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes ammodytes Linnaeus 1758 Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1983 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes montandoni BOULENGER 1904 Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1983 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes ruffoi BRUNO 1968 Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1984 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes gregorwallneri SOCHUREK 1974 (status questionable) Animalia
Vipera (rhinaspis) ammodytes OBST 1984 Species ambiguous synonym for Vipera ammodytes meridionalis BOULENGER 1903 Animalia
Vipera (rhinaspis) aspis OBST 1983 Species ambiguous synonym for Vipera aspis aspis (Linnaeus 1758) Animalia
Vipera (rhinaspis) aspis OBST 1983 Species ambiguous synonym for Vipera aspis atra (MEISNER 1820) Animalia