Records found: 420
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Salmo Genus Animalia
Haliplus salmo Wallis, 1933 Species accepted name Animalia
Hydroptila salmo Ross, 1941 Species accepted name Animalia
Salmo akairos Delling & Doadrio, 2005 Species accepted name Animalia
Salmo aphelios Kottelat, 1997 Species accepted name Animalia
Salmo balcanicus (Karaman, 1927) Species accepted name Animalia
Salmo carpio Linnaeus, 1758 Species accepted name Animalia
Salmo cenerinus Nardo, 1847 Species accepted name Animalia
Salmo cettii Rafinesque, 1810 Species accepted name Animalia
Salmo ciscaucasicus Dorofeeva, 1967 Species accepted name Animalia
Salmo coruhensis Turan, Kottelat & Engin, 2010 Species accepted name Animalia
Salmo dentex (Heckel, 1851) Species accepted name Animalia
Salmo ezenami Berg, 1948 Species accepted name Animalia
Salmo farioides Karaman, 1938 Species accepted name Animalia
Salmo ferox Jardine, 1835 Species accepted name Animalia
Salmo fibreni Zerunian & Gandolfi, 1990 Species accepted name Animalia
Salmo ischchan Kessler, 1877 Species accepted name Animalia
Salmo labrax Pallas, 1814 Species accepted name Animalia
Salmo letnica (Karaman, 1924) Species accepted name Animalia
Salmo lumi Poljakov, Filipi, Basho & Hysenaj, 1958 Species accepted name Animalia