Records found: 420
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Salmo clupeaformis Mitchill, 1818 Species synonym for Coregonus clupeaformis (Mitchill, 1818) Animalia
Salmo labradoricus Richardson, 1836 Species synonym for Coregonus clupeaformis (Mitchill, 1818) Animalia
Salmo maraena media Hartmann, 1827 Infraspecific taxon synonym for Coregonus gutturosus (Gmelin, 1818) Animalia
Salmo muraena gutturosa Gmelin, 1818 Infraspecific taxon synonym for Coregonus gutturosus (Gmelin, 1818) Animalia
Salmo lavaretus Linnaeus, 1758 Species synonym for Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo lucidus Richardson, 1836 Species synonym for Coregonus lucidus (Richardson, 1836) Animalia
Salmo maraena Bloch, 1779 Species synonym for Coregonus maraena (Bloch, 1779) Animalia
Salmo migratorius Georgi, 1775 Species synonym for Coregonus migratorius (Georgi, 1775) Animalia
Salmo muksun Pallas, 1814 Species synonym for Coregonus muksun (Pallas, 1814) Animalia
Salmo nasus Pallas, 1776 Species synonym for Coregonus nasus (Pallas, 1776) Animalia
Salmo nasutus (Pallas, 1776) Species synonym for Coregonus nasus (Pallas, 1776) Animalia
Salmo schokur Pallas, 1776 Species synonym for Coregonus nasus (Pallas, 1776) Animalia
Salmo oxyrinchus Linnaeus, 1758 Species synonym for Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo rostratus Shaw, 1804 Species synonym for Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo thymallus latus Bloch, 1782 Infraspecific taxon synonym for Coregonus oxyrinchus (Linnaeus, 1758) Animalia
Salmo peled Gmelin, 1789 Species synonym for Coregonus peled (Gmelin, 1789) Animalia
Salmo pelet Pallas, 1814 Species synonym for Coregonus peled (Gmelin, 1789) Animalia
Salmo pidschian Gmelin, 1789 Species synonym for Coregonus pidschian (Gmelin, 1789) Animalia
Salmo polcur Pallas, 1814 Species synonym for Coregonus pidschian (Gmelin, 1789) Animalia
Salmo sikus Cuvier, 1829 Species synonym for Coregonus pidschian (Gmelin, 1789) Animalia