Records found: 1,252
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Musca lucozona Sherborn, 1922 Species synonym for Thelaira leucozona (Panzer, 1809) Animalia
Musca lateralis Fallen, 1817 Species synonym for Thelaira nigripes (Fabricius, 1794) Animalia
Musca nigrina Fallen, 1817 Species synonym for Thelaira nigripes (Fabricius, 1794) Animalia
Musca conssencis Harris, 1780 Species synonym for Themira putris (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca cossenico Harris, 1780 Species synonym for Themira putris (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca fimeti Linnaeus, 1761 Species synonym for Themira putris (Linnaeus, 1758) Animalia
Musca nobilis Gmelin, 1790 Species synonym for Thereva nobilitata (Fabricius, 1775) Animalia
Musca atra Fallen, 1823 Species synonym for Thricops longipes (Zetterstedt, 1845) Animalia
Musca ariablis Fallen, 1823 Species synonym for Thricops nigrifrons (Robineau-Desvoidy, 1830) Animalia
Musca variabilis Fallen, 1823 Species synonym for Thricops nigrifrons (Robineau-Desvoidy, 1830) Animalia
Musca hyalinata Fallen, 1823 Species synonym for Thricops semicinereus (Wiedemann, 1817) Animalia
Musca pulchella Rossi, 1790 Species synonym for Toxonevra muliebris (Harris, 1780) Animalia
Musca pusilla Macquart, 1848 Species synonym for Tricharaea lopesi (Thompson, 1994) Animalia
Musca radiata Fabricius, 1798 Species synonym for Trupanea stellata (Fuessli, 1775) Animalia
Musca radiata Walckenaer, 1802 Species synonym for Trupanea stellata (Fuessli, 1775) Animalia
Musca stellata Geoffroy, 1785 Species synonym for Trupanea stellata (Fuessli, 1775) Animalia
Musca stellata Roemer, 1789 Species synonym for Trupanea stellata (Fuessli, 1775) Animalia
Musca perelegand Harris, 1780 Species synonym for Trypeta zoe Meigen, 1826 Animalia
Musca perelegans Harris, 1782 Species synonym for Trypeta zoe Meigen, 1826 Animalia
Musca hieracii Fabricius, 1775 Species synonym for Trypetoptera punctulata (Scopoli, 1763) Animalia