Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank Name status descending Group Source database
Eremias multiocellata CHERNOV 1935 Species synonym for Eremias nikolskii NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias (eremias) nigrolateralis RASTEGARPOUYANI 1998 Species synonym for Eremias nigrolateralis RASTEGAR-POUYANI & NILSON 1998 Animalia
Eremias (ommateremias) nigrocellata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias nigrocellata NIKOLSKY 1896 Animalia
Eremias intermedia BOULENGER 1921 Species synonym for Eremias nigrocellata NIKOLSKY 1896 Animalia
Eremias intermedia nigrocellata NIKOLSKY 1900 Infraspecific taxon synonym for Eremias nigrocellata NIKOLSKY 1896 Animalia
Eremias velox stummeri WETTSTEIN 1940 Infraspecific taxon synonym for Eremias multiocellata GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias (eremias) montanus RASTEGARPOUYANI 2001 Species synonym for Eremias montanus RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI 2001 Animalia
Eremias (rhabderemias) lineolata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias lineolata NIKOLSKY 1897 Animalia
Eremias (eremias) lalezharica MORAVEC 1994 Species synonym for Eremias lalezharica MORAVEC 1994 Animalia
Eremias (ommateremias) intermedia BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Eremias intermedius BOGDANOV 1882 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Eremias transcaspica NIKOLSKY 1905 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Podarces (eremias) intermedia STRAUCH 1876 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Eremias (scapteira) grammica LANTZ 1928 Species synonym for Eremias grammica LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias (rhabderemias) fasciata LANTZ 1928 Species synonym for Eremias fasciata BLANFORD 1874 Animalia
Eremias (pareremias) brenchleyi SZCZERBAK 1974 Species synonym for Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Species synonym for Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias brenchltyi LI 2003 Species synonym for Eremias brenchleyi GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias (ommateremias) aria BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias aria ANDERSON & LEVITON 1967 Animalia
Eremias variabilis WIEGMANN 1834 Species synonym for Eremias arguta Pallas 1773 Animalia