Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank Name status descending Group Source database
Eremias knoxii DUMÉRIL 1839 Species synonym for Meroles knoxii MILNE-EDWARDS 1829 Animalia
Eremias capensis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Meroles ctenodactylus SMITH 1838 Animalia
Eremias revoili VAILLANT 1882 Species synonym for Latastia longicaudata revoili (VAILLANT, 1882) Animalia
Eremias siebenrocki TORNIER 1905 Species synonym for Latastia siebenrocki TORNIER 1905 Animalia
Eremias sextaeniata BOULENGER 1895 Species synonym for Heliobolus spekii sextaeniata (STEJNEGER, 1894) Animalia
Eremias spekii sextaeniata PARKER 1932 Infraspecific taxon synonym for Heliobolus spekii sextaeniata (STEJNEGER, 1894) Animalia
Eremias nitida garambensis SCHMIDT 1919 Infraspecific taxon synonym for Heliobolus nitida garambensis (Schmidt, 1919) Animalia
Eremias rugiceps PETERS 1878 Species synonym for Heliobolus spekii GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias speckii STERNFELD 1912 Species synonym for Heliobolus spekii GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias spekii GÜNTHER 1872 Species synonym for Heliobolus spekii GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias nitida GÜNTHER 1872 Species synonym for Heliobolus nitida GÜNTHER 1872 Animalia
Eremias neumanni TORNIER 1905 Species synonym for Heliobolus neumanni TORNIER 1905 Animalia
Eremias dorsalis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Heliobolus lugubris SMITH 1838 Animalia
Eremias lugubris DUMÉRIL 1839 Species synonym for Heliobolus lugubris SMITH 1838 Animalia
Eremias velox caucasica ROITBERG 2000 Infraspecific taxon synonym for Eremias velox caucasia LANTZ, 1928 Animalia
Eremias arguta BEDRIAGA 1912 Species synonym for Eremias arguta potanini BEDRIAGA 1912 Animalia
Eremias barbouri SCHMIDT 1925 Species synonym for Eremias argus barbouri SCHMIDT 1925 Animalia
Eremias (rhabderemias) vermiculata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias vermiculata BLANFORD 1875 Animalia
Poderces (eremias) pylzowi STRAUCH 1876 Species synonym for Eremias vermiculata BLANFORD 1875 Animalia
Eremias coeruleoocellata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Eremias velox Pallas 1771 Animalia