Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank Name status descending Group Source database
Eremias olivieri simoni BONS 1959 Infraspecific taxon synonym for Mesalina simoni BOETTGER 1881 Animalia
Eremias rubropunctata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina rubropunctata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias pasteuri BONS 1960 Species synonym for Mesalina pasteuri BONS 1960 Animalia
Eremias guichenoti DOUMERGUE 1901 Species synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias guttulata oliveri BOULENGER 1921 Infraspecific taxon synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias olivieri DEKEYSER 1956 Species synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias guttulata BOULENGER 1896 Species synonym for Mesalina martini BOULENGER 1897 Animalia
Eremias martini BOULENGER 1897 Species synonym for Mesalina martini BOULENGER 1897 Animalia
Eremias guttulata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias guttulata guttulata HAAS 1957 Infraspecific taxon synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias pardalis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias pardaloides BOULENGER 1887 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias ercolinii LANZA 1975 Species synonym for Mesalina ercolinii LANZA & POGGESI 1975 Animalia
Eremias bernoullii SCHENKEL 1901 Species synonym for Mesalina brevirostris BLANFORD 1874 Animalia
Eremias brevirostris BOULENGER 1887 Species synonym for Mesalina brevirostris BLANFORD 1874 Animalia
Eremias brevirostris brevirostris HAAS 1969 Infraspecific taxon synonym for Mesalina brevirostris BLANFORD 1874 Animalia
Eremias (mesalina) balfouri BLANFORD 1881 Species synonym for Mesalina balfouri BLANFORD 1881 Animalia
Eremias adramitana BOULENGER 1917 Species synonym for Mesalina adramitana BOULENGER 1917 Animalia
Eremias suborbitalis PETERS 1869 Species synonym for Meroles suborbitalis PETERS 1869 Animalia
Eremias serripes PETERS 1870 Species synonym for Meroles reticulatus BOCAGE 1867 Animalia