Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Eremias guttulata guttulata HAAS 1957 Infraspecific taxon synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias pardalis DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias pardaloides BOULENGER 1887 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias guttulata BOULENGER 1896 Species synonym for Mesalina martini BOULENGER 1897 Animalia
Eremias martini BOULENGER 1897 Species synonym for Mesalina martini BOULENGER 1897 Animalia
Eremias guichenoti DOUMERGUE 1901 Species synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias guttulata oliveri BOULENGER 1921 Infraspecific taxon synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias olivieri DEKEYSER 1956 Species synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias pasteuri BONS 1960 Species synonym for Mesalina pasteuri BONS 1960 Animalia
Eremias rubropunctata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina rubropunctata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias olivieri simoni BONS 1959 Infraspecific taxon synonym for Mesalina simoni BOETTGER 1881 Animalia
Eremias (mesalina) watsonana STOLICZKA 1872 Species synonym for Mesalina watsonana STOLICZKA 1872 Animalia
Eremias guttulata watsonana SMITH 1935 Infraspecific taxon synonym for Mesalina watsonana STOLICZKA 1872 Animalia
Eremias holubi STEINDACHNER 1882 Species synonym for Nucras taeniolata SMITH 1838 Animalia
Eremias benguelensis BOCAGE 1867 Species synonym for Pedioplanis benguelensis BOCAGE 1867 Animalia
Eremias breviceps STERNFELD 1911 Species synonym for Pedioplanis breviceps STERNFELD 1911 Animalia
Eremias burchelli DUMÉRIL 1839 Species synonym for Pedioplanis burchelli DUMÉRIL & BIBRON 1839 Animalia
Eremias inornata ROUX 1907 Species synonym for Pedioplanis inornata ROUX 1907 Animalia
Eremias undata inornata DAAN 1966 Infraspecific taxon synonym for Pedioplanis inornata ROUX 1907 Animalia
Eremias lineoocellata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Pedioplanis lineoocellata DUMÉRIL & BIBRON 1839 Animalia