Records found: 171
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Anaptilora eremias Meyrick 1904 Species provisionally accepted name Animalia
Boarmia eremias Meyrick 1892 Species provisionally accepted name Animalia
Eremias Genus Animalia
Eremias (eremias) lalezharica MORAVEC 1994 Species synonym for Eremias lalezharica MORAVEC 1994 Animalia
Eremias (eremias) montanus RASTEGARPOUYANI 2001 Species synonym for Eremias montanus RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI 2001 Animalia
Eremias (eremias) nigrolateralis RASTEGARPOUYANI 1998 Species synonym for Eremias nigrolateralis RASTEGAR-POUYANI & NILSON 1998 Animalia
Eremias (mesalina) balfouri BLANFORD 1881 Species synonym for Mesalina balfouri BLANFORD 1881 Animalia
Eremias (mesalina) watsonana STOLICZKA 1872 Species synonym for Mesalina watsonana STOLICZKA 1872 Animalia
Eremias (ommateremias) aria BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias aria ANDERSON & LEVITON 1967 Animalia
Eremias (ommateremias) intermedia BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Eremias (ommateremias) nigrocellata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias nigrocellata NIKOLSKY 1896 Animalia
Eremias (pareremias) argus SZCZERBAK 1974 Species synonym for Eremias argus PETERS 1869 Animalia
Eremias (pareremias) brenchleyi SZCZERBAK 1974 Species synonym for Eremias brenchleyi G√úNTHER 1872 Animalia
Eremias (rhabderemias) fasciata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias andersoni DAREVSKY & SZCZERBAK 1978 Animalia
Eremias (rhabderemias) fasciata LANTZ 1928 Species synonym for Eremias fasciata BLANFORD 1874 Animalia
Eremias (rhabderemias) lineolata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias lineolata NIKOLSKY 1897 Animalia
Eremias (rhabderemias) pleskei BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias (rhabderemias) scripta LANTZ 1928 Species synonym for Eremias scripta STRAUCH 1867 Animalia
Eremias (rhabderemias) vermiculata BISCHOFF 1978 Species synonym for Eremias vermiculata BLANFORD 1875 Animalia
Eremias (scapteira) acutirostris LANTZ 1928 Species synonym for Eremias acutirostris BOULENGER 1887 Animalia