Records found: 171
 
 
 
 
 
Name Rank ascending Name status Group Source database
Eremias guichenoti DOUMERGUE 1901 Species synonym for Mesalina olivieri AUDOUIN 1829 Animalia
Eremias guineensis BOULENGER 1887 Species synonym for Acanthodactylus guineensis BOULENGER 1887 Animalia
Eremias guttulata BOULENGER 1896 Species synonym for Mesalina martini BOULENGER 1897 Animalia
Eremias guttulata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Mesalina guttulata LICHTENSTEIN 1823 Animalia
Eremias heterolepis BOETTGER 1893 Species synonym for Philochortus hardeggeri STEINDACHNER 1891 Animalia
Eremias holubi STEINDACHNER 1882 Species synonym for Nucras taeniolata SMITH 1838 Animalia
Eremias inornata ROUX 1907 Species synonym for Pedioplanis inornata ROUX 1907 Animalia
Eremias intermedia BOULENGER 1921 Species synonym for Eremias nigrocellata NIKOLSKY 1896 Animalia
Eremias intermedia STRAUCH 1876 Species accepted name Animalia
Eremias intermedius BOGDANOV 1882 Species synonym for Eremias intermedia STRAUCH 1876 Animalia
Eremias knoxii DUMÉRIL 1839 Species synonym for Meroles knoxii MILNE-EDWARDS 1829 Animalia
Eremias lalezharica MORAVEC 1994 Species accepted name Animalia
Eremias lineolata NIKOLSKY 1897 Species accepted name Animalia
Eremias lineoocellata DUMÉRIL 1839 Species synonym for Pedioplanis lineoocellata DUMÉRIL & BIBRON 1839 Animalia
Eremias lugubris DUMÉRIL 1839 Species synonym for Heliobolus lugubris SMITH 1838 Animalia
Eremias martini BOULENGER 1897 Species synonym for Mesalina martini BOULENGER 1897 Animalia
Eremias montanus RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI 2001 Species accepted name Animalia
Eremias mucronata BOULENGER 1895 Species synonym for Pseuderemias mucronata BLANFORD 1870 Animalia
Eremias multiocellata CHERNOV 1935 Species synonym for Eremias nikolskii NIKOLSKY 1905 Animalia
Eremias multiocellata GÜNTHER 1872 Species accepted name Animalia