Records found: 12
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database ascending
Asuridia Genus Animalia
Asuridia carnipicta Butler 1877 Species accepted name Animalia
Asuridia decussa Bethune-Baker 1910 Species provisionally accepted name Animalia
Asuridia metaphae Hampson 1900 Species provisionally accepted name Animalia
Asuridia miltochristoides Rothschild 1913 Species provisionally accepted name Animalia
Asuridia nigriradiata Hampson 1896 Species provisionally accepted name Animalia
Asuridia nigrisparsa Hampson 1914 Species provisionally accepted name Animalia
Asuridia phoenicea Hampson 1914 Species provisionally accepted name Animalia
Asuridia ridibunda Snellen 1904 Species provisionally accepted name Animalia
Asuridia subcruciata Rothschild 1913 Species provisionally accepted name Animalia
Asuridia yuennanica Daniel 1951 Species provisionally accepted name Animalia
Metaprotus asuridia Butler 1886 Species accepted name Animalia