1 literature reference for Asperula exasperata V.I.Krecz. ex Klokov:

Author: V.L.Komarov
Year: 1958
Title:
Source: In: Fl. URSS 23: 695