1 literature reference for Vipera darevskii VEDMEDERJA, ORLOV & TUNIYEV 1986:

Author: Vedmederja V J; Orlov N L; Tuniyev B S
Year: 1986
Title: On taxonomy of three viper species of the Vipera kaznakowi complex [in Russian].
Source: TRUDY ZOOLOGICHESKOGO INSTITUTA AKADEMII NAUK SSSR 157: 55-61