Common name details


8 records found for Epia:

Common name:

Epia

Language:

Yoruba

Country:

Nigeria

Accepted scientific name:

Oreochromis aureus

Source database:

FishBase


Common name:

Epia

Language:

Yoruba

Country:

Nigeria

Accepted scientific name:

Oreochromis niloticus niloticus

Source database:

FishBase


Common name:

Epia

Language:

Yoruba

Country:

Nigeria

Accepted scientific name:

Pelvicachromis taeniatus

Source database:

FishBase


Common name:

Epia

Language:

Yoruba

Country:

Nigeria

Accepted scientific name:

Sarotherodon galilaeus galilaeus

Source database:

FishBase


Common name:

Epia

Language:

Yoruba

Country:

Nigeria

Accepted scientific name:

Sarotherodon melanotheron melanotheron

Source database:

FishBase


Common name:

Epia

Language:

Yoruba

Country:

Nigeria

Accepted scientific name:

Tilapia dageti

Source database:

FishBase


Common name:

Epia

Language:

Yoruba

Country:

Nigeria

Accepted scientific name:

Tilapia guineensis

Source database:

FishBase


Common name:

Epia

Language:

Yoruba

Country:

Nigeria

Accepted scientific name:

Tilapia zillii

Source database:

FishBase


New search