Search results for scientific names (genus: Xestospongia, species: testudinaria)

Records found: 2 (1 species, 1 infraspecific taxon))
 
 
 
 
 
 
 
 
Scientific name Name status Group Source database
Xestospongia testudinaria (Lamarck, 1815) accepted name Animalia
Xestospongia testudinaria fistulophora (Wilson, 1925) accepted name Animalia