Search all names - Results for "Zerynthia"

Records found: 37
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Zerynthia Genus Animalia
Zerynthia caucasica (Lederer, 1864) Species accepted name Animalia
Zerynthia cerisy (Godart, [1824]) Species accepted name Animalia
Zerynthia cerisyi abanti Koçak, 1975 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia caucasica (Lederer, 1864) Animalia
Zerynthia cerisyi cypria Stichel, 1907 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia cerisy (Godart, [1824]) Animalia
Zerynthia cerisyi ferdinandi Stichel, 1907 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia cerisy (Godart, [1824]) Animalia
Zerynthia cerisyi hermanni Stichel, 1910 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia louristana (Le Cerf, 1908) Animalia
Zerynthia cerisyi speciosa Stichel, 1907 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia cerisy (Godart, [1824]) Animalia
Zerynthia cretica (Rebel, 1904) Species accepted name Animalia
Zerynthia demnosia Freyer, 1831 Species synonym for Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Animalia
Zerynthia deyrollei (Oberthür, 1869) Species accepted name Animalia
Zerynthia hypermnestra bosniensis Eisner, 1974 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Animalia
Zerynthia hypermnestra bryki Eisner, 1954 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Animalia
Zerynthia hypermnestra idaensis Eisner, 1974 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Animalia
Zerynthia hypermnestra linnea Bryk, 1932 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Animalia
Zerynthia hypermnestra macedonia Eisner, 1974 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Animalia
Zerynthia hypermnestra petrii Bryk, 1932 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Animalia
Zerynthia hypsiphyle tristis de Lattin, 1950 Infraspecific taxon synonym for Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Animalia
Zerynthia louristana (Le Cerf, 1908) Species accepted name Animalia
Zerynthia polyxena ([Denis & Schiffermüller], 1775) Species accepted name Animalia