Search all names - Results for "Sorbus aria"

Records found: 67
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Sorbus aria (L.) Cr. Species synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria f. buekkensis (Soó) Kovanda Infraspecific taxon synonym for Hedlundia buekkensis (Soó) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria f. carpinifolia (Petz. & G. Kirchn.) Kovanda Infraspecific taxon synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria f. cyclophylla (Beck) Jáv. Infraspecific taxon synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria f. edulis (Willd.) Jáv. Infraspecific taxon synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria f. hungarica Bornm. Infraspecific taxon synonym for Aria hungarica (Bornm.) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria f. incisa (Mutel) Jáv. Infraspecific taxon synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria f. longifolia (Pers.) Rehder Infraspecific taxon synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria f. meridionalis Strobl Infraspecific taxon ambiguous synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria f. pseudaria Soó Infraspecific taxon synonym for Aria pannonica (Kárpáti) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria f. semiincisa Borbás Infraspecific taxon synonym for Karpatiosorbus semiincisa (Borbás) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria f. subdanubialis Soó Infraspecific taxon synonym for Aria subdanubialis (Soó) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria f. thaiszii Soó Infraspecific taxon synonym for Aria thaiszii (Soó) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria f. zolyomii Soó Infraspecific taxon synonym for Aria zolyomii (Soó) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria subsp. austriaca (Beck) Bornm. Infraspecific taxon synonym for Hedlundia austriaca (Beck) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria subsp. buekkensis Soó Infraspecific taxon synonym for Hedlundia buekkensis (Soó) Sennikov & Kurtto Plantae
Sorbus aria subsp. carpinifolia (Petz. & G. Kirchn.) Hedl. Infraspecific taxon synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria subsp. cretica (Lindl.) Holmboe Infraspecific taxon synonym for Aria graeca (Spach) M. Roem. Plantae
Sorbus aria subsp. cyclophylla (Beck) Soó Infraspecific taxon synonym for Aria edulis (Willd.) M. Roem. Plantae
Sorbus aria subsp. graeca (Spach) Nyman Infraspecific taxon synonym for Aria graeca (Spach) M. Roem. Plantae