Search all names - Results for "Poria ohiensis"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Poria ohiensis (Berk.) Kotl. & Pouzar Species ambiguous synonym for Perenniporia ohiensis (Berk.) Ryvarden Fungi
Poria ohiensis (Murrill) Sacc. & Trotter Species ambiguous synonym for Donkioporia expansa (Desm.) Kotl. & Pouzar Fungi