Search all names - Results for "Kalmusia"

Records found: 34
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Kalmusia Genus Fungi
Kalmusia actinidiae Ablak. & Koval, 1961 Species accepted name Fungi
Kalmusia amphiloga (Petr.) O. E. Erikss., 2006 Species accepted name Fungi
Kalmusia argentinensis Speg., 1902 Species accepted name Fungi
Kalmusia aspera Morgan, 1905 Species accepted name Fungi
Kalmusia astronii Bat., Nascim. & Cif., 1957 Species accepted name Fungi
Kalmusia brevispora (Nagas. & Y. Otani) Y. Zhang ter, Kaz. Tanaka & C.L. Schoch, 2009 Species synonym for Neokalmusia brevispora (Nagas. & Y. Otani) Kaz. Tanaka, Ariyaw. & K. D. Hyde, 2014 Fungi
Kalmusia chilensis Speg., 1910 Species accepted name Fungi
Kalmusia clivensis (Berk. & Broome) M. E. Barr, 1987 Species accepted name Fungi
Kalmusia coffeicola Speg., 1909 Species accepted name Fungi
Kalmusia coniothyrium (Fuckel) Huhndorf, 1992 Species synonym for Paraconiothyrium fuckelii (Sacc.) Verkley & Gruyter, 2012 Fungi
Kalmusia delognensis (Speg. & Roum.) G. Winter ex Petr., 1921 Species accepted name Fungi
Kalmusia ebuli Niessl, 1872 Species accepted name Fungi
Kalmusia epimelaena Sacc., 1914 Species accepted name Fungi
Kalmusia eucalyptina Speg., 1909 Species accepted name Fungi
Kalmusia eutypoides (Ellis & Everh.) Teng, 1996 Species synonym for Eutypa eutypoides (Ellis & Everh.) Petr., 1951 Fungi
Kalmusia fraxini (Ellis & Everh.) Lindau, 1897 Species synonym for Cryptosphaeria eunomia (Fr.) Fuckel, 1870 Fungi
Kalmusia hemitapha (Berk. & Broome) Sacc., 1883 Species synonym for Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lambotte, 1880 Fungi
Kalmusia hypotephra (Berk. & Broome) Sacc., 1883 Species synonym for Clypeosphaeria mamillana (Fr.) Lambotte, 1880 Fungi
Kalmusia italica Thambug., Camporesi & K. D. Hyde, 2015 Species accepted name Fungi