Search all names - Results for "Epipactis atrorubens"

Records found: 23
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Species accepted name Plantae
Epipactis atrorubens Rostk. ex Spreng., nom.illeg. Species ambiguous synonym for Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Plantae
Epipactis atrorubens f. angustifolia Snarskis Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens f. latifolia (Tocl) Soó Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens f. longibracteata (Bordz.) Soó Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens f. majoriflora (Bordz.) Soó Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens f. orbicularis (Zapal.) Soó Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens f. pallens (Beckh.) Hyl. Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens f. sirneensis Neirynck Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens subsp. borbasii Soó Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens subsp. danubialis (Robatsch & Rydlo) Ciocârlan & R.Rösler Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens subsp. parviflora A.Niesch. & C.Niesch. Infraspecific taxon synonym for Epipactis kleinii M.B.Crespo, M.R.Lowe & Piera Plantae
Epipactis atrorubens subsp. spiridonovii (Devillers-Tersch. & Devillers) Kreutz Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens subsp. subclausa (Robatsch) Kreutz Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens subsp. triploidea Gelbr. & G.Hamel Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens var. atrata A.Waldner & Webernd. Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens var. dilatata (Graber) Verm. Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens var. macedonica Kreutz, Tsiftsis & Antonop. Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens var. media (Fr.) Nyman Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae
Epipactis atrorubens var. stenopetala W.Zimm. Infraspecific taxon synonym for Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Plantae