Search all names - Results for "Boletus subtomentosus"

Records found: 32
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Boletus subtomentosus Bolton Species ambiguous synonym for Coltricia perennis (L.) Murrill Fungi
Boletus subtomentosus L. Species accepted name Fungi
Boletus subtomentosus f. gracilis Killerm. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus f. leguei (Boud.) Vassilkov Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus f. roseipes Killerm. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus subsp. calopus (Pers.) Pers. Infraspecific taxon synonym for Caloboletus calopus (Pers.) Vizzini Fungi
Boletus subtomentosus subsp. declivitatum C.Martín Infraspecific taxon synonym for Hortiboletus engelii (Hlaváček) Biketova & Wasser Fungi
Boletus subtomentosus var. albo-ochraceus Pilát Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. bulbosus C.Martín Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. conoides Pers. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. crassipes (Schaeff.) Smotl. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. cupreus (Schaeff.) Pers. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. erythrocephalus Lucand Infraspecific taxon synonym for Rheubarbariboletus armeniacus (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi Fungi
Boletus subtomentosus var. gilvus Alb. & Schwein. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. lanatus (Rostk.) Smotl. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. lepidopodes Opat. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. luteolus Velen. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. marginalis Boud. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. murinus Pers. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi
Boletus subtomentosus var. nigricans E.A.Herrm. Infraspecific taxon synonym for Boletus subtomentosus L. Fungi