Search all names - Results for "Xylodon radula"

Records found: 2
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Xylodon radula (Fr.) Ţura, Zmitr., Wasser & Spirin Species accepted name Fungi
Xylodon versiporus var. radula (Bourdot & Galzin) Domański Infraspecific taxon synonym for Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk Fungi