Search all names - Results for "Hohenbuehelia petaloides"

Records found: 5
 
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group Source database
Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer Species accepted name Fungi
Hohenbuehelia petaloides var. amara E. Ludw. Infraspecific taxon synonym for Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer Fungi
Hohenbuehelia petaloides var. incrustatocystidiata Wichanský Infraspecific taxon synonym for Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer Fungi
Hohenbuehelia petaloides var. macrospora (Bon) Courtec. Infraspecific taxon synonym for Hohenbuehelia bonii A.M. Ainsw. Fungi
Hohenbuehelia petaloides var. victoriensis (Speg.) Singer Infraspecific taxon synonym for Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer Fungi