Literature references

1 literature reference for Brachypodium spryginii (Tzvelev) Tzvelev:

Author: Tzvelev
Year: 2015
Title:
Source: In: Novosti Sist. Vyssh. Rast. 46: 94