Literature references

1 literature reference for Jacobaea palmata (Pall.) Sennikov:

Author: Sennikov
Year: 2009
Title:
Source: In: Komarovia 6(2): 89