Literature references

1 literature reference for Butyriboletus floridanus (Singer) G. Wu, Kuan Zhao & Zhu L. Yang, 2016:

Author: Wu, Li, Zhu, Zhao, Han, Cui, Li, Xu & Yang
Year: 2016
Title:
Source: In: Fungal Diversity 81:72.