Literature references

1 literature reference for Alburnoides emineae Turan, Kaya, Ekmekçi & Doğan, 2014:

Author: Turan, D., C. Kaya, F.G. Ekmekçi and E. Doğan
Year: 2014
Title: Three new species of Alburnoides (Teleostei: Cyprinidae) from Euphrates River, Eastern Anatolia, Turkey.
Source: Zootaxa 3754(2):101-116.