Literature references

2 literature references:

Author: Yakovlev G, Sytin A & Roskov Y
Year: 1996
Title:
Source: Legumes of Northern Eurasia. Royal Botanic Gardens, Kew.
Author: Geideman, T.S.
Year: 1986
Title:
Source: Opredelitel vysshikh rasteni Moldavskoi SSR, 3rd ed.