1 literature reference for Typha pontica Klokov f. & Krasnova:

Author: Klokov f. & Krasnova
Year: 1972
Title:
Source: In: Ukrayins'k. Bot. Zhurn. 29: 691