1 literature reference for Papaver smirnovii G.A.Peshkova:

Author: G.A.Peshkova
Year: 1977
Title:
Source: In: Novosti Sist. Vyssh. Rast., 14: 239