1 literature reference for Betula zinserlingii V.N.Vassil.:

Author: V.N.Vassil.
Year: 1971
Title:
Source: In: Novosti Sist. Vyssh. Rast. 7: 117