1 literature reference for Empetrum nigrum (V.N. Vassil.) V.B. Kuvaev:

Author: V.B. Kuvaev
Year: 1996
Title:
Source: In: Bot. Zhurn., 81(10):113