1 literature reference for Scrophularia kamelinii V.P. Botschantzev & D. Kurbanov:

Author: V.P. Botschantzev & D. Kurbanov
Year: 1993
Title:
Source: In: Novosti Sist. Vyssh. Rast., 29: 120