Records found: 273
 
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Typhaceae Family Plantae
Typha Genus Plantae
Typhaea Genus Animalia
Typhaeus Genus Animalia
Typhamyza Genus Animalia
Aphis typhae Species accepted name Animalia
Astragalus typhaeformis Maassoumi Species accepted name Plantae
Azonax typhaon Hewitson, 1877 Species accepted name Animalia
Buergenerula typhae (Fabre) Arx 1977 Species accepted name Fungi
Chilacis typhae (Perris, 1857) Species accepted name Animalia
Cladosporium typhae Schwein. 1832 Species accepted name Fungi
Cladosporium typharum Desm. 1834 Species accepted name Fungi
Colletotrichum typhae H.C. Greene 1956 Species accepted name Fungi
Cryptomela typhae Died. Species accepted name Fungi
Eotetranychus typhae Tuttle, Baker & Abbatiello, 1976 Species accepted name Animalia
Epithele typhae (Pers.) Pat. 1900 Species accepted name Fungi
Hymenopsis typhae (Fuckel) Sacc. 1886 Species accepted name Fungi
Kreiseliella typhae (Vasyag.) U. Braun 1991 Species accepted name Fungi
Limotettix typhae Vilbaste 1968 Species accepted name Animalia
Matutinus typhae (Lindberg, 1960) Species accepted name Animalia