Records found: 250
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Vipera (pelias) seoanei VENCHI 2006 Species synonym for Vipera seoanei LATASTE 1879 Animalia
Vipera (rhinaspis) transcaucasiana OBST 1983 Species synonym for Vipera transcaucasiana BOULENGER 1913 Animalia
Vipera ammodytes LINNAEUS 1766 Species synonym for Vipera transcaucasiana BOULENGER 1913 Animalia
Vipera ammodytes transcaucasiana BOULENGER 1913 Infraspecific taxon synonym for Vipera transcaucasiana BOULENGER 1913 Animalia
Vipera (pelias) ursinii VENCHI 2006 Species synonym for Vipera ursinii BONAPARTE 1835 Animalia
Vipera (montivipera) wagneri NILSON 1999 Species synonym for Vipera wagneri NILSON & ANDRÉN 1984 Animalia
Vipera (montivipera) xanthina NILSON 1999 Species synonym for Vipera xanthina GRAY 1849 Animalia
Vipera bulgardaghica NILSON 1985 Species synonym for Vipera xanthina GRAY 1849 Animalia
Vipera atra ZUFFI 2002 Species synonym for Vipera aspis atra (MEISNER 1820) Animalia
Vipera aspis montecristi MERTENS 1956 Infraspecific taxon synonym for Vipera aspis hugyi (SCHINZ 1833) Animalia
Vipera hugyi ZUFFI 2002 Species synonym for Vipera aspis hugyi (SCHINZ 1833) Animalia
Vipera zinnikeri ZUFFI 2002 Species synonym for Vipera aspis zinnikeri Kramer 1958 Animalia
Vipera berus pseudaspis SCHREIBER 1912 Infraspecific taxon synonym for Vipera berus bosniensis (Boettger, 1889) Animalia
Vipera (rhinaspis) latasti OBST 1983 Species synonym for Vipera latastei gaditana SAINT GIRONS, 1977 Animalia
Vipera latasti gaditana SAINT 1977 Infraspecific taxon synonym for Vipera latastei gaditana SAINT GIRONS, 1977 Animalia
Vipera kurdistanica NILSON 1999 Species synonym for Vipera raddei kurdistanica NILSON & ANDRÉN 1986 Animalia
Vipera raddei BOETTGER 1890 Species synonym for Vipera raddei raddei BOETTGER 1890 Animalia
Vipera xanthina raddei MERTENS 1952 Infraspecific taxon synonym for Vipera raddei raddei BOETTGER 1890 Animalia
Vipera berus seoanei LATASTE 1879 Infraspecific taxon synonym for Vipera seoanei seoanei (LATASTE 1879) Animalia
Vipera anatolica WELCH 1994 Species synonym for Vipera ursinii anatolica EISELT & BARAN, 1970 (status unclear) Animalia