Records found: 123
 
 
 
 
 
Name descending Rank Name status Group Source database
Tarentola tuberculata ROSEN 1905 Species synonym for Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus 1758) Animalia
Tarentola sp SCHLEICH 1982 Species synonym for Tarentola darwini JOGER 1984 Animalia
Tarentola senegalensis BOULENGER 1885 Species synonym for Tarentola annularis GEOFFROY DE ST-HILAIRE 1827 Animalia
Tarentola saharae DOUMERGUE 1899 Species synonym for Tarentola mauritanica Linnaeus 1758 Animalia
Tarentola rudis rudis BOULENGER 1906 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola rudis protogigas JOGER 1984 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola rudis maioensis SCHLEICH 1984 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola rudis hartogi JOGER 1993 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola rudis boavistensis JOGER 1993 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola rudis BOULENGER 1906 Species accepted name Animalia
Tarentola parvicarinata JOGER 1980 Species accepted name Animalia
Tarentola panousei PASTEUR 1959 Species synonym for Tarentola ephippiata O’SHAUGHNESSY 1875 Animalia
Tarentola neglecta neglecta STRAUCH 1895 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola neglecta geyri JOGER 1984 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola neglecta STRAUCH 1895 Species accepted name Animalia
Tarentola mindiae BAHA EL DIN 1997 Species accepted name Animalia
Tarentola mauritanica variete DOUMERGUE 1899 Infraspecific taxon synonym for Tarentola deserti BOULENGER 1891 Animalia
Tarentola mauritanica sub DOUMERGUE 1899 Infraspecific taxon synonym for Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus 1758) Animalia
Tarentola mauritanica pallida GENIEZ et al. 1999 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Tarentola mauritanica mauritanica (Linnaeus 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia