Records found: 24
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Stromatinia Genus Fungi
Stromatinia aschersoniana (Henn.) Boud. 1907 Species synonym for Ciboria aschersoniana (Henn. & Plöttn.) Whetzel 1945 Fungi
Stromatinia aucupariae (F. Ludw.) Boud. 1907 Species synonym for Monilinia aucupariae (F. Ludw.) Whetzel 1945 Fungi
Stromatinia baccarum (J. Schröt.) Boud. 1907 Species synonym for Monilinia baccarum (J. Schröt.) Whetzel 1945 Fungi
Stromatinia betulae (Woronin) Naumov 1964 Species synonym for Ciboria betulae (Woronin ex Navashin) W.L. White 1941 Fungi
Stromatinia cepivora (Berk.) Whetzel 1945 Species accepted name Fungi
Stromatinia fructigena (J. Schröt.) Boud. 1907 Species synonym for Monilinia fructigena Honey 1945 Fungi
Stromatinia gladioli (Drayton) Whetzel 1945 Species accepted name Fungi
Stromatinia granigena (Quél.) Boud. 1907 Species synonym for Gloeotinia granigena (Quél.) T. Schumach. 1979 Fungi
Stromatinia megalospora (Woron.) J. Favre 1948 Species synonym for Monilinia megalospora (Woronin) Whetzel 1945 Fungi
Stromatinia mespili (Woronin) Boud. 1907 Species synonym for Monilinia mespili (Woronin) N.F. Buchw. 1987 Fungi
Stromatinia narcissi Drayton & J.W. Groves 1952 Species accepted name Fungi
Stromatinia nervisequa (J. Schröt.) Naumov 1964 Species synonym for Rutstroemia conformata (P. Karst.) Nannf. 1942 Fungi
Stromatinia oxycocci (Woronin) Boud. 1907 Species synonym for Monilinia oxycocci (Woronin) Honey 1936 Fungi
Stromatinia oxycocci var. megalospora (Woronin) Boud. 1907 Infraspecific taxon synonym for Monilinia megalospora (Woronin) Whetzel 1945 Fungi
Stromatinia padi (Woronin) Boud. 1907 Species synonym for Monilinia padi (Woronin) Honey 1936 Fungi
Stromatinia pseudotuberosa (Rehm) Boud. 1907 Species synonym for Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. 1947 Fungi
Stromatinia rapulum (Bull.) Boud. 1907 Species accepted name Fungi
Stromatinia serica (M.A. Keay) L.M. Kohn 1979 Species synonym for Sclerotinia serica M.A. Keay 1937 Fungi
Stromatinia smilacinae (E.J. Durand) Whetzel Species accepted name Fungi