Records found: 107
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Sclerotinia Genus Fungi
Sclerotinia aestivalis Pollock 1909 Species synonym for Ciboria aestivalis (Pollock) Whetzel 1935 Fungi
Sclerotinia allii Sawada 1919 Species synonym for Ciborinia allii (Sawada) L.M. Kohn 1979 Fungi
Sclerotinia alni O. Rostr. Species synonym for Ciboria alni (O. Rostr.) N.F. Buchw. 1947 Fungi
Sclerotinia americana Norton & Ezekiel 1924 Species synonym for Monilinia fructicola (G. Winter) Honey 1928 Fungi
Sclerotinia antarctica Gamundí & Spinedi 1987 Species accepted name Fungi
Sclerotinia asari Y. Wu & C.R. Wang 1983 Species accepted name Fungi
Sclerotinia aschersoniana Henn. & Plöttn. 1899 Species synonym for Ciboria aschersoniana (Henn. & Plöttn.) Whetzel 1945 Fungi
Sclerotinia aucupariae F. Ludw. Species synonym for Monilinia aucupariae (F. Ludw.) Whetzel 1945 Fungi
Sclerotinia azaleae (F.A. Weiss) Dennis 1956 Species synonym for Ovulinia azaleae F.A. Weiss 1940 Fungi
Sclerotinia baccarum (J. Schröt.) Rehm 1893 Species synonym for Monilinia baccarum (J. Schröt.) Whetzel 1945 Fungi
Sclerotinia baccata Fuckel 1874 Species synonym for Microstoma protractum (Fr.) Kanouse 1948 Fungi
Sclerotinia batschiana Zopf 1880 Species synonym for Ciboria batschiana (Zopf) N.F. Buchw. 1947 Fungi
Sclerotinia betulae Woronin 1895 Species synonym for Ciboria betulae (Woronin ex Navashin) W.L. White 1941 Fungi
Sclerotinia bifrons Whetzel 1940 Species synonym for Ciborinia bifrons (Whetzel) Whetzel 1945 Fungi
Sclerotinia borealis Bubák & Vleugel 1917 Species accepted name Fungi
Sclerotinia bresadolae Rick 1990 Species synonym for Ciborinia bresadolae (Rick) J.T. Palmer 1992 Fungi
Sclerotinia brunneocarpa F.T. Benn. Species accepted name Fungi
Sclerotinia bulborum (Wakker) Sacc. 1889 Species accepted name Fungi
Sclerotinia camelliae H.N. Hansen & H.E. Thomas 1940 Species synonym for Ciborinia camelliae L.M. Kohn 1979 Fungi