Records found: 3
 
 
 
 
 
Name Rank Name status Group ascending Source database
Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead 1984 Species accepted name Fungi
Rimbachia neckerae megalospora (Singer) Redhead 1984 Infraspecific taxon synonym for Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead 1984 Fungi
Rimbachia neckerae neckerae (Fr.) Redhead 1984 Infraspecific taxon synonym for Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead 1984 Fungi