Records found: 110
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Phlegra fuscipes Chyzer, Kulczynski, 1891 Species synonym for Phlegra cinereofasciata (Simon, 1868) Animalia
Phlegra fasciata luteofasciata Simon, 1937 Infraspecific taxon synonym for Phlegra fasciata (Hahn, 1826) Animalia
Phlegra leoparda Emerton, 1891 Species synonym for Phlegra hentzi (Marx, 1890) Animalia
Phlegra leopardus Peckham, Peckham, 1909 Species synonym for Phlegra hentzi (Marx, 1890) Animalia
Phlegra tuzetae Berland, Millot, 1941 Species synonym for Phlegra lugubris Berland, Millot, 1941 Animalia
Phlegra variegata Denis, 1957 Species synonym for Pseudeuophrys lanigera (Simon, 1871) Animalia
Phlegra moesta Denis, 1964 Species synonym for Pseudeuophrys vafra (Blackwall, 1867) Animalia
Phlegra citri Sadana, 1979 Species synonym for Pseudicius citri (Sadana, 1979 [1980]) Animalia
Phlegra icioides Simon, 1885 Species synonym for Pseudicius frigidus (Pickard-Cambridge O., 1885) Animalia
Phlegra didelphis Simon, 1886 Species synonym for Tullgrenella didelphis (Simon, 1886) Animalia