Records found: 1,045
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Papilio Genus Animalia
Papilio (achillides) maackii albosyfanius Shimogori & Fujioka, 1997 Infraspecific taxon synonym for Papilio maackii Ménétriès, 1859 Animalia
Papilio (achillides) maackii kitawakii Shimogori & Fujioka, 1997 Infraspecific taxon synonym for Papilio maackii Ménétriès, 1859 Animalia
Papilio (achillides) maackii shimogorii Fujioka, 1997 Infraspecific taxon synonym for Papilio maackii Ménétriès, 1859 Animalia
Papilio (danaus) eubule Linnaeus, 1767 Species synonym for Phoebis sennae (Linnaeus, 1758) Animalia
Papilio (danaus) eupheno Linnaeus, 1767 Species synonym for Anthocharis belia (Linnaeus, 1767) Animalia
Papilio (eques) agenor Linnaeus, 1758 Species synonym for Papilio memnon Linnaeus, 1758 Animalia
Papilio (eques) ajax Linnaeus, 1758 Species synonym for Protographium marcellus (Cramer, [1777]) Animalia
Papilio (eques) antilochus Linnaeus, 1758 Species synonym for Papilio glaucus Linnaeus, 1758 Animalia
Papilio (eques) ascanius Linnaeus, 1768 Species synonym for Pachliopta aristolochiae (Fabricius, 1775) Animalia
Papilio (eques) diomedes Linnaeus, 1758 Species synonym for Papilio ulysses Linnaeus, 1758 Animalia
Papilio (eques) pammon Linnaeus, 1758 Species synonym for Papilio polytes Linnaeus, 1758 Animalia
Papilio (eques) panthous Linnaeus, 1758 Species synonym for Ornithoptera priamus (Linnaeus, 1758) Animalia
Papilio (eques) turnus Linnaeus, 1771 Species synonym for Papilio glaucus Linnaeus, 1758 Animalia
Papilio (heraclides) astyalus occidentalis Brown & Faulkner, 1984 Infraspecific taxon synonym for Papilio astyalus Godart, 1819 Animalia
Papilio (nymphalis) dissimilis Linnaeus, 1758 Species synonym for Chilasa clytia (Linnaeus, 1758) Animalia
Papilio (nymphalis) panope Linnaeus, 1758 Species synonym for Chilasa clytia (Linnaeus, 1758) Animalia
Papilio (ornithoptera) archideus Gray, [1853] Species synonym for Ornithoptera priamus (Linnaeus, 1758) Animalia
Papilio (ornithoptera) euphorion Gray, [1853] Species synonym for Ornithoptera priamus (Linnaeus, 1758) Animalia
Papilio (ornithoptera) pronomus Gray, [1853] Species synonym for Ornithoptera priamus (Linnaeus, 1758) Animalia