Records found: 77
 
 
 
 
 
Name Rank Name status ascending Group Source database
Oregostoma nigripes Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Oregostoma nigripes Audinet-Serville, 1833 Animalia
Oregostoma nigripes Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Oregostoma nigripes Audinet-Serville, 1833 Animalia
Oregostoma nigripes Monné, 1993 Species synonym for Oregostoma nigripes Audinet-Serville, 1833 Animalia
Oregostoma nigripes Monné, 2005 Species synonym for Oregostoma nigripes Audinet-Serville, 1833 Animalia
Oregostoma nigripes Strauch, 1861 Species synonym for Oregostoma nigripes Audinet-Serville, 1833 Animalia
Oregostoma nigripes Thomson, 1860 Species synonym for Oregostoma nigripes Audinet-Serville, 1833 Animalia
Oregostoma nitidiventre Monné & Giesbert, 1992 Species synonym for Oregostoma nitidiventre (Gounelle, 1911) Animalia
Oregostoma nitidiventre Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Oregostoma nitidiventre (Gounelle, 1911) Animalia
Oregostoma nitidiventre Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Oregostoma nitidiventre (Gounelle, 1911) Animalia
Oregostoma nitidiventris Monné, 1993 Species synonym for Oregostoma nitidiventre (Gounelle, 1911) Animalia
Oregostoma nitidiventris Monné, 2005 Species synonym for Oregostoma nitidiventre (Gounelle, 1911) Animalia
Oregostoma puniceum Monné & Giesbert, 1992 Species synonym for Oregostoma puniceum (Newman, 1838) Animalia
Oregostoma puniceum Monné & Giesbert, 1994 Species synonym for Oregostoma puniceum (Newman, 1838) Animalia
Oregostoma puniceum Monné & Hovore, 2006 Species synonym for Oregostoma puniceum (Newman, 1838) Animalia
Oregostoma puniceum Monné, 1993 Species synonym for Oregostoma puniceum (Newman, 1838) Animalia
Oregostoma puniceum Monné, 2005 Species synonym for Oregostoma puniceum (Newman, 1838) Animalia
Oregostoma sanctijacobi Hüdepohl, 1984 Species synonym for Rhinotragus lucasii Thomson, 1860 Animalia