Records found: 9
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Meles meles (Linnaeus, 1758) Species accepted name Animalia
Meles meles arcalus Miller, 1907 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Meles meles canescens Blanford, 1875 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Meles meles heptneri Ognev, 1931 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Meles meles marianensis Graells, 1897 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Meles meles meles (Linnaeus, 1758) Infraspecific taxon accepted name Animalia
Meles meles milleri Baryshnikov, Puzachenko and Abramov, 2003 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Meles meles rhodius Festa, 1914 Infraspecific taxon accepted name Animalia
Meles meles severzovi Heptner, 1940 Infraspecific taxon accepted name Animalia