Records found: 5
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Gobio carpathicus Vladykov, 1925 Species accepted name Animalia
Gobio gobio carpathicus (non Vladykov, 1925) Infraspecific taxon misapplied name for Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Animalia
Gobio gobio carpathicus Vladykov, 1925 Infraspecific taxon synonym for Gobio carpathicus Vladykov, 1925 Animalia
Gobio gobio carpathicus krymensis Delyamure, 1937 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Gobio gobio (Linnaeus, 1758) Animalia
Gobio gobio carpathicus sarmaticus Slastenenko, 1934 Infraspecific taxon ambiguous synonym for Gobio sarmaticus Berg, 1949 Animalia