Records found: 21
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Eupselia Genus Animalia
Eupselia anommata Turner 1898 Species accepted name Animalia
Eupselia aristonica Meyrick 1880 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia axiepaena Turner 1947 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia beatella Walker 1864 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia beltera Turner 1947 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia callidyas Meyrick 1915 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia carpocapsella Walker 1864 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia holoxantha Lower 1894 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia hypsichora Meyrick 1906 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia iridozona Lower 1899 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia isacta Meyrick 1910 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia leucaspis Meyrick 1906 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia melanostrepta Meyrick 1880 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia metabola Turner 1947 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia philomorpha Lower 1901 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia satrapella Meyrick 1880 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia syncapna Meyrick 1920 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia theorella Meyrick 1880 Species provisionally accepted name Animalia
Eupselia tristephana Meyrick 1915 Species provisionally accepted name Animalia