Records found: 181
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Dactylopius townsendi Newstead, 1895 Species synonym for Paracoccus townsendi (Cockerell, 1893) Animalia
Dactylopius trifolii Davis, 1894 Species ambiguous synonym for Chnaurococcus trifolii (Forbes, 1885) Animalia
Dactylopius trifolii Osborn, 1898 Species synonym for Chnaurococcus trifolii (Forbes, 1885) Animalia
Dactylopius tuliparum Signoret, 1875 Species synonym for Planococcus citri (Risso, 1813) Animalia
Dactylopius vagabundus Reh, 1903 Species synonym for Phenacoccus aceris (Signoret, 1875) Animalia
Dactylopius vagabundus Reh, 1904 Species synonym for Phenacoccus aceris (Signoret, 1875) Animalia
Dactylopius vastator Maskell, 1895 Species synonym for Nipaecoccus viridis (Newstead, 1894) Animalia
Dactylopius viburni Signoret, 1875 Species synonym for Pseudococcus viburni (Signoret, 1875) Animalia
Dactylopius virgatus Cockerell, 1893 Species synonym for Ferrisia virgata (Cockerell, 1893) Animalia
Dactylopius virgatus farinosus Cockerell, 1893 Infraspecific taxon synonym for Ferrisia virgata (Cockerell, 1893) Animalia
Dactylopius virgatus humilis Cockerell, 1893 Infraspecific taxon synonym for Ferrisia virgata (Cockerell, 1893) Animalia
Dactylopius virgatus madagascariensis Newstead, 1908 Infraspecific taxon synonym for Ferrisia virgata (Cockerell, 1893) Animalia
Dactylopius viridis Newstead, 1894 Species synonym for Nipaecoccus viridis (Newstead, 1894) Animalia
Dactylopius vitis Lichtenstein, 1870 Species misapplied name for Planococcus ficus (Signoret, 1875) Animalia
Dactylopius vitis Signoret, 1875 Species synonym for Planococcus ficus (Signoret, 1875) Animalia
Dactylopius walkeri Newstead, 1891 Species synonym for Dysmicoccus walkeri (Newstead, 1891) Animalia
Dactylopius wheeleri King, 1902 Species synonym for Heliococcus wheeleri (King, 1902) Animalia
Dactylopius yuccae mexicanus Fernald, 1903 Infraspecific taxon synonym for Puto mexicanus (Cockerell, 1893) Animalia
Dactylopius zamiae Lidgett, 1899 Species synonym for Pseudococcus zamiae (Lucas, 1855) Animalia
Dactylopius zamiae Signoret, 1875 Species synonym for Pseudococcus zamiae (Lucas, 1855) Animalia