Records found: 181
 
 
 
 
 
Name ascending Rank Name status Group Source database
Dactylopius herbicola Maskell, 1891 Species synonym for Chorizococcus herbicola (Maskell, 1891) Animalia
Dactylopius hibbertiae Maskell, 1892 Species synonym for Australicoccus hibbertiae (Maskell, 1892) Animalia
Dactylopius hilli Froggatt, 1916 Species synonym for Dysmicoccus hilli (Froggatt, 1916) Animalia
Dactylopius hirsutus Newstead, 1897 Species synonym for Pseudococcus hirsutus (Newstead, 1897) Animalia
Dactylopius hoyae Signoret, 1875 Species synonym for Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 1867) Animalia
Dactylopius hymenocleae Cockerell, 1899 Species synonym for Amonostherium hymenocleae (Cockerell, 1899) Animalia
Dactylopius iceryoides Maskell, 1892 Species synonym for Cyphonococcus iceryoides (Maskell, 1892) Animalia
Dactylopius indicus Green, 1922 Species synonym for Dactylopius ceylonicus (Green, 1896) Animalia
Dactylopius indicus Signoret, 1875 Species synonym for Pseudococcus viburni (Signoret, 1875) Animalia
Dactylopius irishi Cockerell, 1900 Species synonym for Chorizococcus irishi (Cockerell, 1900) Animalia
Dactylopius kingii Cockerell, 1897 Species synonym for Pseudococcus kingii (Cockerell, 1897) Animalia
Dactylopius kingii neomexicana Tinsley, 1898 Infraspecific taxon synonym for Chorizococcus neomexicanus (Tinsley, 1898) Animalia
Dactylopius kraunhiae Kuwana, 1902 Species synonym for Planococcus kraunhiae (Kuwana, 1902) Animalia
Dactylopius krounhiae Kuwana, 1917 Species synonym for Planococcus kraunhiae (Kuwana, 1902) Animalia
Dactylopius lanigerus Fuller, 1897 Species synonym for Maconellicoccus lanigerus (Fuller, 1897) Animalia
Dactylopius lavandulae Signoret, 1875 Species synonym for Peliococcus lavandulae (Signoret, 1875) Animalia
Dactylopius lichtensioides Cockerell, 1897 Species synonym for Amonostherium lichtensioides (Cockerell, 1897) Animalia
Dactylopius liliacearum Signoret, 1875 Species synonym for Vryburgia amaryllidis (Bouche, 1837) Animalia
Dactylopius lobulatus Maskell, 1894 Species synonym for Eucalyptococcus lobulatus (Maskell, 1894) Animalia
Dactylopius longifilis Comstock, 1881 Species synonym for Pseudococcus longispinus (Targioni Tozzetti, 1867) Animalia